Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY AKADEMIA KIEROWCY

 

                                                                                                   I.        Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników platformy Akademia Kierowcy (Platformy) związane z korzystaniem Platformy, stron z nią powiązanych i oferowanych przez nią usług.
 2. Obowiązki i praktyki ATC dotyczące danych osobowych udostępnianych przez Użytkowników zostały określone w Polityce Prywatności.
 3. Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna posiadająca konto na Platformie.
 4. Strona internetowa dostępna pod adresem www.ekursy.akademiakierowcy.pl, jak i wszystkie jej podstrony („Platforma”), są własnością ATC s.c. Wojciech Kaczmarek, Irena Kaczmarek, Daniel Kaczmarek z siedzibą w Gostyniu (63-800), ul. Lipowa 1 (dalej zwana ATC)
 5. Platforma jest dostępna na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie („Regulamin”).
 6. Użytkownik zobowiązuje się do zapoznania się z treścią Regulaminu przed skorzystaniem z Platformy. Przez przystąpienie do korzystania z Platformy, Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.

                                                            II.        Rodzaje i zakres usług świadczonych w ramach platformy

 1. Zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, ATC umożliwia za pośrednictwem Platformy korzystanie z kursów, w ramach których Użytkownicy mogą nabywać wiedzę w zakresie obszarów objętych danym rodzajem kursu.
 2. Platforma umożliwia Użytkownikom korzystanie z kursów zamieszczonych na platformie.
 3. Korzystanie z Platformy w zakresie świadczonych przez ATC usług jest dobrowolne oraz płatne.
 4. Ceny za poszczególne usługi świadczone w ramach platformy określa cennik dostępny na stronie internetowej.
 5. Umowa z Uczestnikiem zostaje zawarta na czas trwania kursu z chwilą akceptacji przez Użytkownika niniejszego Regulaminu.
 6. ATC może dokonać zmiany, zawieszenia, zakończenia świadczenia Usług w każdym czasie, w odniesieniu do jakiejkolwiek funkcjonalności lub treści. ATC może ograniczyć dostęp Użytkownika do części lub całości Usług bez uprzedniego powiadomienia, w takim przypadku ATC nie ponosi odpowiedzialności, za szkodę z tego wynikłą, z zastrzeżeniem ust. 7.
 7. W sytuacji kiedy zdarzenie, o którym mowa w ust. 6 trwać będzie dłużej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych Użytkownicy, którzy posiadają wykupiony dostęp do platformy będą mieli prawo do żądania zwrotu wpłaconej kwoty za dostęp w wysokości proporcjonalnej do czasu trwania zdarzenia powodującego brak dostępu do platformy w ilości dni ponad 14 dni kalendarzowych dopuszczalnej przerwy w świadczeniu usług. Zwrot dokonywany będzie wyłącznie na pisemny wniosek Użytkownika.
 8. ATC może dokonać przerwy technicznej w funkcjonowaniu Platformy, w celu zabezpieczenia danych, dokonywania napraw, ulepszeń i zmian. Użytkownik wyraża zgodę na przerwę w funkcjonowaniu Platformy spowodowaną przerwą techniczną. ATC powiadomi Użytkowników o przerwie technicznej zamieszczając stosowny komunikat na platformie, chyba że przerwa w funkcjonowaniu Platformy nastąpi z przyczyn niezależnych od ATC.
 9. W celu korzystania z Usług ATC, Użytkownik na własny koszt zobowiązany jest do zapewnienia sobie posiadania urządzenia elektronicznego pozwalającego na dostęp do sieci Internet, wraz z zainstalowaną najnowszą wersją przeglądarki (Chrome, Firefox, Internet Explorer), oraz konta poczty e-mail.

10. ATC zastrzega sobie prawo publikowanie reklam na Platformie.

                                                                                                            III.        Rejestracja

 1. Procedura rejestracji polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie Platformy oraz akceptacji niniejszego Regulaminu. Formularz rejestracyjny wymaga podania przez Użytkownika danych zaznaczonych na platformie, jako obowiązkowe.
 2. Rejestracja Użytkownika powoduje zawarcie przez niego umowy z ATC na zasadach określonych w Regulaminie.
 3. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem przez Użytkownika oświadczeń o następującej treści:
 4. oświadczam, że dobrowolnie przystępuję do korzystania z Usług oferowanych poprzez Platformę;
 5. w przypadku umieszczenia przeze mnie mojego wizerunku na Platformie, wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez ATC mojego wizerunku;
 6. wyrażam zgodę na otrzymywanie od ATC wiadomości (informacji handlowych), na wskazany przeze mnie adres poczty elektronicznej;
 7. wyrażam zgodę na usunięcie przez ATC danych, które naruszają zasady niniejszego Regulaminu bądź obowiązującego prawa;
 8. wyrażam zgodę na swobodne ustalanie przez ATC zawartości Platformy, w szczególności na usuwanie i modyfikowanie danych dostępnych przez Platformę;
 9. wyrażam zgodę na uniemożliwienie Użytkownikowi dostępu do Platformy w przypadku naruszenia Regulaminu, zaprzestania prowadzenia Platformy, a także przeniesienia praw do Platformy.
  1. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy swojego hasła oraz do kontroli dostępu osób trzecich do swojego konta na Platformie. Użytkownik wyraża zgodę, na poniesienie odpowiedzialności za działania osób trzecich wykorzystujących jego konto i hasło na Platformie.
  2. Hasło powinno być odpowiednio zabezpieczone (kombinacja liter, liczb, symboli). ATC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające ze zbyt łatwego dostępu osób trzecich do konta użytkownika.
  3. Usługi są świadczone tylko na rzecz Użytkowników, którzy ukończyli 13 lat, pod warunkiem, że przepis obowiązującego powszechnie prawa nie stanowi inaczej.

                                                                                                        IV.        Dane osobowe

 1. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez ATC, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu oraz Polityką Prywatności.
 2. Administratorem Danych Osobowych Użytkownika jest Wojciech Kaczmarek, Irena Kaczmarek, Daniel Kaczmarek zamieszkali w Gostyniu (63-800), ul. Generała Sikorskiego 37. Dane są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422).
 3. ATC zobowiązuje się przetwarzać Dane Osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania Umowy oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną, a także, dokonania rozliczeń z Użytkownikiem.
 4. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych przez ATC Danych Osobowych, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Padanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania uniemożliwia korzystanie z platformy.
 5. ATC może być zobowiązane do udostępniania Danych Osobowych podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. ATC nie udostępni Danych Osobowych innym podmiotom do tego nieupoważnionym.

                                                                                               V.        Działania niedozwolone

Użytkownik nie może korzystać z Platformy w celu niezgodnym z prawem lub z Regulaminem, w szczególności użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z usług:

1)     dla realizacji jakichkolwiek niezgodnych z prawem celów czy promowania nielegalnej działalności,

2)     w sposób, który może zostać zidentyfikowany, jako spamowanie – nieuprawnione publikowanie treści o charakterze promocyjnym,

3)     włamywanie się do serwisu, skanowanie lub testowanie podatności systemu lub sieci na naruszenia lub obejścia środków bezpieczeństwa i uwierzytelniania,

4)     kopiowanie dla celów innych niż własnego podnoszenia wiedzy treści dostępnych na platformie, w szczególności kopiowanie treści dla celów komercyjnych,

5)     uniemożliwianie lub utrudnianie innym użytkownikom dostępu do Portalu,

6)     działania, które prowadzą do przeciążenia Portalu,

7)     publikowania treści nieprawdziwych i/lub niezgodnych z przyjętymi normami społecznymi i przepisami prawa: pomówienia, treści obraźliwe, dyskryminujące, obsceniczne, poufne, zawierające wirusy lub linki prowadzące do wirusów, itp.,

8)     podszywanie się pod inna osobę i/lub firmę,

9)     publikowanie treści, do których użytkownik nie ma praw.

                                                                                   VI.        Zamieszczane treści na Platformie

 1. Poprzez zamieszczanie przez Użytkownika treści na Platformie, w tym w szczególności teksty, zdjęcia, grafiki, nagrania wideo lub inne treści multimedialne („Treści”), Użytkownik udziela ATC niewyłącznej, nieodpłatnej, na terytorium obejmującym obszar całego świata, nieograniczonej czasowo licencji (Creative Commons – Uznanie Autorstwa (BY)) na korzystanie, utrwalanie w pamięci komputera, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie Treści w dowolnej formie, w szczególności w Internecie, oraz wyraża zgodę na dokonywanie zmian, usuwanie i uzupełnianie Treści pod warunkiem, że zostanie przywołane nazwisko autora pierwowzoru. Ponadto, Użytkownik zezwala ATC na wykonywanie zależnych praw autorskich, w tym w szczególności na zezwalanie na korzystanie z opracowań Treści oraz rozporządzanie tymi opracowaniami na polach eksploatacji wskazanych powyżej.
 2. ATC może usunąć dowolną Treść dostarczoną przez Użytkownika, jeżeli rozpowszechnianie Treści narusza prawo, niniejszy Regulamin lub z innych powodów jeśli zostanie ona uznana za nieodpowiednią. Usunięcie treści może oznaczać zaprzestanie jej publikowania lub trwałe usunięcie.
 3. Użytkownik oświadcza, iż posiada pełne prawa do treści zamieszczanych na Portalu i jednocześnie ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za zamieszczane treści oraz za naruszanie treściami przez Użytkownika zamieszczanymi praw osób trzecich.

                                                                                                  VII.        Odpowiedzialność

 1. ATC nie ponosi odpowiedzialności za Treść przekazaną przez Użytkownika.
 2. Treść przekazana przez Użytkownika nie stanowi poglądów lub opinii ATC. ATC nie ponosi odpowiedzialności oraz nie gwarantuje rzetelności oraz prawdziwości lub zgodności z prawem Treści zamieszczanej przez Użytkowników.
 3. Na Platformie mogą znajdować się linki do innych stron www w Internecie. ATC nie ma kontroli nad treścią zewnętrznych stron www i z tego względu nie ponosi odpowiedzialności za dostępność lub treść takich zewnętrznych stron www.
 4. ATC nie udziela gwarancji, co do jakichkolwiek produktów lub usług, opisywanych lub reklamowanych przez Użytkowników lub osoby trzecie na Platformie.

                                                                                                VIII.        Zmiana regulaminu

 1. Regulamin może być zmieniony.
 2. Aktualna wersja Regulaminu znajduje się na Platformie. Przed zmianą Regulaminu, Użytkownik będzie o niej poinformowany poprzez komunikat na Platformie. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się ze zmianą Regulaminu.
 3. Korzystanie z Platformy na zasadach określonych w zmienionym Regulaminie oznacza akceptację zmiany Regulaminu.
 4. W razie braku zgody Użytkownika na zmianę Regulaminu, Użytkownik może wypowiedzieć Umowę na zasadach określonych w Regulaminie dotychczas obowiązującym.
 5. W przypadku, gdy Użytkownik nie wypowie Umowy, zmieniony Regulamin wchodzi w życie w terminie wskazanym w komunikacie.

                                                                                 IX.        Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Reklamacje mogą dotyczyć zakłóceń w funkcjonowaniu Platformy w zakresie Usług świadczonych przez ATC.
 2. Reklamacji można dokonać poprzez skorzystanie z formularza reklamacyjnego, udostępnionego na portalu.
 3. ATC rozpoznaje reklamacje zgłoszone na piśmie lub za pośrednictwem Portalu 
  w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia. ATC nie rozpoznaje reklamacji ustnych.

 

                                                                 X.        Rozwiązanie Umowy i usuwanie kont Użytkowników

 1. ATC ma prawo do rozwiązania Umowy, w tym prawo do usunięcia lub zablokowania konta Użytkownika, oraz zablokowania dostępu Użytkownika do Usług świadczonych poprzez Platformę, z ważnych powodów, w szczególności w przypadku naruszenia przez Użytkownika obowiązującego prawa, bądź niniejszego Regulaminu.
 2. Użytkownik może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny. Wniesione opłaty nie będą podlegały zwrotowi, chyba że przyczyną rozwiązania jest naruszenie przez ATC umowy.
 3. W przypadku rozwiązania Umowy, przez którąkolwiek ze stron, dane osobowe Użytkownika pozostają dostępne dla ATC, chyba że Użytkownik zażąda ich usunięcia, przy czym nie wygasa licencja udzielona ATC przez Użytkownika zgodnie z pkt VI.1 niniejszego Regulaminu.
 4. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Regulaminu będzie niewykonalne lub unieważnione, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.