Dostępne kursy

1. Urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego,

2.Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV

3. Urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV,

4. Zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW,

5. Urządzenia elektrotermiczne,

6. Urządzenia do elektrolizy,

7. Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego,

9. Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym,

10. Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1 – 9.

MATERIAŁ DYDAKTYCZNY KWALIFIKACJA WSTĘPNA KAT. C, CE BEZ OGRANICZEŃ CZASOWYCH

MATERIAŁ DYDAKTYCZNY KWALIFIKACJA WSTĘPNA KAT. C, CE BEZ OGRANICZEŃ CZASOWYCH

Materiał dydaktyczny kwalifikacja wstępna uzupełniająca kat.C, CE z ograniczeniami czasowymi

Materiał dydaktyczny kwalifikacja wstępna uzupełniająca kat.D, DE z ograniczeniami czasowymi

Materiał dydaktyczny kwalifikacja wstępna przyspieszona uzupełniająca kat.D,DE z ograniczeniami czasowymi

Materiał dydaktyczny szkolenie okresowe kat. C,CE z ograniczeniami czasowymi

Materiał dydaktyczny szkolenie okresowe rosyjski kat. C,CE z ograniczeniami czasowymi

Materiał dydaktyczny szkolenie okresowe kat. D,DE z ograniczeniami czasowymi

Materiał dydaktyczny szkolenie okresowe rosyjski kat. D,DE z ograniczeniami czasowymi

Opis kursu

Od 19 stycznia 2013 roku – zgodnie z zapisem Ustawy o Kierujących Pojazdami – każdy instruktor zobowiązany jest do corocznego uczestniczenia w 3-dniowych warsztatach doskonalenia zawodowego prowadzonego przez ośrodek posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań.

Uczestnicy

 - instruktorzy nauki jazdy

Szkolenia - Program

Warsztaty doskonalenia zawodowego instruktorów trwają 3 dni i obejmują zajęcia teoretyczne i zajęcia praktyczne.

 Firma ATC jako ośrodek posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań prowadzi warsztaty dla instruktorów zarówno w trybie dziennym, jak i weekendowym.

Pierwszy dzień zajęć obejmuje zajęcia teoretyczne. W drugim dniu do zajęć teoretycznych dochodzą zajęcia praktyczne. Z kolei trzeci – ostatni dzień warsztatów w całości poświęcony jest na praktykę na placu manewrowym oraz w ruchu drogowym.

Podczas zajęć praktycznych uczestnicy występują w charakterze instruktorów i kandydatów na kierowców. Instruktor prowadzący warsztaty pełni rolę obserwatora oceniającego sposób przeprowadzenia szkolenia dla kandydatów na kierowców przez uczestników.

Program kursu:

Zajęcia teoretyczne:

  1. Uzupełnienie wiedzy w zakresie następujących tematów:

- Psychologia – 1 godz.

- Metodyka nauczania – 1 godz.

- Prawo o ruchu drogowym – 1 godz.

- Technika kierowania pojazdem i obsługa pojazdu – 1 godz.

- Bezpieczeństwo ruchu drogowego – 1 godz.

- Zasady prowadzenia ośrodka szkolenia – 1 godz.

  1. Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez instruktorów podczas prowadzenia szkolenia kandydatów na kierowców – 2 godz.
  2. Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez kandydatów na kierowców podczas egzaminu państwowego – 2 godz.

Zajęcia praktyczne:

  1. Przeprowadzenie, pod nadzorem instruktora prowadzącego warsztaty, części praktycznej szkolenia dla kandydatów na kierowców przeprowadzanej na placu manewrowym (uczestnicy warsztatów występują w charakterze kandydatów na kierowców) – 1 godz.
  2. Przeprowadzenie, pod nadzorem instruktora prowadzącego warsztaty, części praktycznej szkolenia dla kandydatów na kierowców przeprowadzonej w ruchu drogowym (uczestnicy warsztatów występują w charakterze kandydatów na kierowców) – 1 godz.
  3. Ocena sposobu przeprowadzania szkolenia kandydatów na kierowców przez instruktora prowadzącego warsztaty oraz wspólne omówienie błędów popełnianych przez instruktorów – 2 godz.

Informacje dodatkowe

Po zakończeniu warsztatów każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie, zgodne ze wzorem określonym w przepisach.

Dokument należy dostarczyć do starosty, który wydał uprawnienia instruktora nauki jazdy, najpóźniej do 7 stycznia kolejnego roku.

 WARSZTATY SĄ OBOWIĄZKOWE!

Jeżeli instruktor spóźni się i nie dostarczy zaświadczenia w wyznaczonym terminie, zostanie skreślony z ewidencji instruktorów.